1.Enerji Endüstrisi

1.1 Termik ve ısı santralleri.

1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

1.1.2 Gaz yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

1.2 Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler. *

1.2.1 Katı (Kömür, kok, kömür briketi, turba, odun, plastik veya kimyasal maddelerle kaplanmamış ve muameleye tabi tutulmamış odun artıkları, petrol koku) ve sıvı (fuel-oil, nafta, motorin, biyodizel ve benzeri) yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

1.2.2 Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

1.2.3 Biyokütlenin (Pirina, ayçiçeği, pamuk çiğiti ve benzeri) yakıt olarak kullanıldığı toplam yakma ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

1.2.4 Yukarıda belirtilen yakıtlar dışındaki, yakıt tanımına girmeyen katı ve sıvı yanıcı maddelerle çalışan, toplam yakma ısıl gücü 50 MW veya üzerinde olan yakma tesisleri.

1.3 Yakma ısıl gücü 100 MW veya üzeri kombine çevrim, birleşik ısı güç santralleri, içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri (Mobil santrallerde kullanılan içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri dahil).

1.4 Yakma ısıl gücü 100 MW veya üzerinde olan jeneratör ve iş makineleri tahrikinde kullanılan gaz türbinleri (Kapalı çevrim gaz türbinleri, sondaj tesisleri ve acil durumlarda kullanılan jeneratörler hariç).

1.5 Katran, katran ürünleri, katran suyu veya gazı damıtma ve işlenmesiyle ilgili tesisler.*

1.6 Parçalama yoluyla hidrokarbonlardan gaz yakıt elde edilen tesisler.*

1.7 Kömür, odun, turba, koyu katran ve benzeri maddelerin gazlaştırma ve sıvılaştırma işlemlerinin yapıldığı tesisler (Odun kömürü üretimi hariç).*

1.8 Kok fırınları.

1.9 Ham petrol ve doğal gaz üretim faaliyetleri.

1.9.1 500 ton/gün ve üzeri ham petrol üretim faaliyetleri.

1.9.2 500.000 m3 /gün ve üzeri kapasiteli doğalgaz üretim faaliyetleri.

2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi

2.1 Çimento klinkeri ve entegre çimento üretim tesisleri.

2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan ve günlük sönmemiş kireç üretim kapasitesi 250 ton ve üzeri olan dolomit, kireçtaşı veya magnezit pişirme tesisleri.

2.3 Asbest ve asbest içeren ürünleri çıkarma, üretme, işleme, dönüşüm tesisleri.*

2.4 20 ton/gün ve üzerinde eritme kapasitesine sahip, cam elyaf dahil cam üretim tesisleri(Haberleşme ve medikal alanında kullanılan ürünleri hazır cam çubuk, bilye ve kütükten üreten tesisler, hazır cam çubuk, bilye ve kütükten elyaf çekme yoluyla cam elyaf üreten tesisler hariçtir).

2.5 Üretim kapasitesi 100 ton/gün ve üzerinde olan özellikle seramik veya porselen ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler.

3. Metal Endüstrisi

3.1 Sülfür cevheri dahil metal cevherleri kavuran (oksit haline getirmek için hava altında ısıtılması), ergiten ve sinterleyen (ince taneli maddelerin ısıtma yoluyla bir araya bağlanması) tesisler.

3.2 Cevherden demir ve çelik üreten tesisler.

3.3 Kapasitesi 100 ton/ gün ve üzerindeki, cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir içermeyen ham metal üretim tesisleri.

3.4 Kapasitesi 500 ton/ gün ve üzerindeki ham demir üretim tesisi(Kupol Ocakları dahil) .

3.5 Kapasitesi 2.000 ton/ gün ve üzerindeki hurda demir çelikten çelik üreten tesisler .

3.6 Kapasitesi 50 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metal ergitme tesisleri (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç).

3.7 Kapasitesi 20 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metallerin rafine edildiği tesisler (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç). *

3.8 Sıcak Haddeleme Tesisleri .

3.8.1 Kapasitesi 5.000 ton/gün ve üzerindeki demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.

3.8.2 Kapasitesi 150 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.

3.9 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve daha büyük olan demir, temper veya çelik dökümhaneleri.

3.10 Üretim kapasitesi 50 ton/gün ve üzerinde olan demir dışı metallerin döküldüğü dökümhaneler.

Aşağıdakiler hariçtir:

-Sanatla ilgili parçaların döküldüğü dökümhaneler.

-Metallerin hareketli potalarda ergitildiği dökümhaneler.

-Madde 3.6 ve Madde 3.7’de belirtilen düşük ergime sıcaklıklı döküm alaşımlarından çekme takımlarının üretildiği dökümhaneler.

3.11 5.000 adet/gün ve üzerindeki kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.*

3.12 İşleme tanklarının hacminin 30 m³ ve üzerinde olduğu, elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve plastik maddelerin yüzey işlemesinin yapıldığı tesisler.*

4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi

4.1 Entegre kimya tesisleri, örneğin, çeşitli ünitelerin bitişik ve fonksiyonel olarak birbirine bağlı olduğu, kimyasal dönüştürme proseslerini kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan tesisler.

4.1.1 Üretim kapasitesi toplam 200 ton/gün ve daha fazla olan asitler( kromik asit, hidroflorik asit, fosforik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit, oleum ve kükürtlü asitler vb), bazlar(amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit vb) veya tuzlar (amonyum klorür, sodyum klorit, potasyum klorit, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat, gümüş nitrat, baryum sülfat vb) gibi inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler.*

4.1.2 Amonyak, klor ya da hidrojen klorür, flor ya da hidrojen florür, karbon oksitler, kükürt ve bileşikleri, azot oksitler, hidrojen, kükürt di oksit, karbonil klorür gibi inorganik gazlarinüretildiği tesisler. *

4.1.3 Hammadde aşamasından başlamak suretiyle fosfor, azot ya da potasyum bazlı gübre üretimi (basit bileşik gübreler).

4.1.4 Kapasitesi 100 ton/gün ve daha büyük olan basit hidrokarbon (lineer veya döngüsel, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik) üreten tesisler.

4.1.5 Kapasitesi 100 ton/gün ve daha büyük olan toz deterjan üreten tesisler. *

4.1.6 Üretim kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) üretildiği tesisler.

4.2 Toplam 100 ton/gün veya daha fazla organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) hammadde olarak kullanıldığı tesisler.

4.3 Petrol ve petrol ürünlerinin destilasyon ve rafinasyon işlemlerinin gerçekleştirildiği tesisler.

5.Yüzey Kaplama Endüstrisi

5.1 Maddelerin, profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin cilalandığı, kurutulduğu tesisler (cilaların organik çözücü madde ihtiva ettiği ve cila kullanım kapasitesinin 250 kg/saat ve üzerinde olduğu tesisler).*

5.2 Profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve kurutulduğu tesisler.*

5.2.1 Boya ve Cila maddeleri: Organik çözücü olarak yalnız etanol ihtiva eden ve bundan 500 kg/saat ve üzerinde kullanan tesisler.

5.2.2 Boya ve Cila maddeleri: Diğer organik çözücüleri 250 kg/saat ve üzerinde kullanan tesisler.

5.3 200 adet/ay ve üzerinde motorlu aracın boyandığı ve verniklendiği tesisler. *

5.4 2.000 adet/ay ve üzerinde beyaz eşya boyamasının yapıldığı tesisler.*

5.5. Ahşap veya metal yüzeylerin 250 kg/saat ve üzerinde organik çözücü kullanılarak boyandığı tesisler.*

6. Ağaç ve Kağıt Endüstrisi

6.1 Keresteden ya da diğer lifli malzemelerden selüloz ve/veya kağıt hamuru üretim tesisleri.

6.2 Ürettiği selülozdan her çeşit karton, kağıt veya mukavva üretimi yapan tesisler.

7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık

7.1 Şeker Fabrikaları.*

7.2 30 m3/gün ve üstü atıksu oluşturan zeytin işletmeleri.*

8. Atık Yönetimi

8.1 Atık ara depolama, geri kazanım ve bertaraf tesisleri (Bu maddeye Çevre izninde gürültü konusunda getirilen muafiyet atik pil ve akümülatör ve ömrünü tamalamiş lastik geri kazanım tesisleri için geçerli değildir). *

8.2 Hurdaların veya ömrünü tamamlamış araçların depolama alanları ve/veya işleme tesisleri (Hurda parçalama tesisleri dahil).*

8.3 Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri.

9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması

9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazlar için depolama ve dolum tesisleri.*

9.1.1 Sıvılaştırılmış petrol gazları için toplam depolama tank kapasitesi 2.000 m3 veya daha fazla olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).

9.1.2 Doğal gaz/LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve benzeri gazlar için toplam depolama tank kapasitesi 10.000 m3 ve daha fazla olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).

9.1.3 Dolum kapasitesi 200 ton/gün ve daha büyük olan sıvılaştırılmış petrol gazlarından tüp dolum işlemlerinin gerçeklestirildiği tesisler.

9.2 Ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimyasal ve kimyasal ürünler için depolama tesisleri.*

9.2.1 Ham petrol için toplam depolama tank kapasitesi 40.000 ton ve daha fazla olan tesisler.

9.2.2 Benzin, nafta, motorin, fuel-oil ve benzeri akaryakıtlar için toplam depolama tank kapasitesi 30.000 ton ve daha fazla olan tesisleri (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).

9.2.3 Organik kimyasal çözücü maddeler için (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler ve benzeri) toplam depolama tank kapasitesi 2.000 ton ve daha fazla olan tesisler.

9.3 Metanol için toplam depolama tank kapasitesi 30.000 ton ve daha fazla olan tesisler.*

9.4 Akrilonitril için toplam depolama tank kapasitesi 2.000 ton ve daha fazla olan tesisler.*

10. Diğer Tesisler

10.1 Sondajlar(Toprağın stabilitesinin araştırılması için yapılan sondajlar ve gözlem kuyuları hariçtir).*

10.1.1 Jeotermal sondaj.

10.1.2 Su sağlama için sondaj.

10.2 Limanlar (Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları ve yat yanaşma kapasitesi elli yatın altında olan marinalar-yat limanları hariç).

10.3 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/AB) Ek-1’inde yer alan maddeleri üreten, kullanan, depolayan diğer tesisler.*

10.4 Nüfusu 100.000 kişi ve üzeri olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri.*