Gürültü konusunda geçerli mevzuat, 5491 sayılı kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 14. maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesinde “Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaktır.

 

Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirler alınır.” hükmü yer almaktadır.

İşte bu hükme bağlı olarak gürültü konusunda mevzuatın Avrupa Birliği mevzuatına uyumunu sağlamak amacıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından daha önceki gürültü izni ile ilgili yönetmelikler revize edilerek son hali olan 04/06/2010 tarihli ve 27601 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” çıkarılmıştır.

 

Söz konusu yönetmelik ile gürültü konusundaki genel kısıtlamalar ve çeşitli kullanımlardan kaynaklanan gürültü düzeyleri için sınır değerler belirlenmiştir. Yönetmelik ile gürültü ölçümü, denetim, izleme, izin ve yaptırım görev ve yetkisi denetim ekibi kurmuş ve yetki devri yapılmış belediyeler, Belediye sınırları ve mücavir alan dışında yetki devri yapılmış il özel idareleri ve yetki devri yapılmamış alanlarda ise İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri sorumludur. Diğer yandan bu yönetmelik ile birçok kurum ve kuruluşlar kendi mevzuatına giren alanlarda yetkilendirilmişlerdir.

 

Gürültü izni, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde belirtilen işletme ve tesisler için çevre izni ve çevre izin ve lisans belgesine esas olacak kriterler belirtilmiştir.

 

GÜRÜLTÜYE HASSAS KULLANIMLAR İÇİN GÜRÜLTÜ KONTROLÜ

EĞLENCE YERLERİNİN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ