Atık Kabul Tesisi Lisansı 

Gemilerden kaynaklanan atıklar ile atık alma gemilerinin taşıdığı atıkların alınması ve geçici depolanması amacıyla kurulmuş tesislere atık kabul tesisi denir. Atık kabul tesisi için lisans almak isteyen liman yöneticine, limanında kurulacak atık kabul tesisi için atık kabul tesisi proje formatına göre bir rapor hazırlanarak Bakanlığa bir dilekçe ekinde 7 adet olarak sunulur. 

Bakanlık söz konusu raporu, limanın tipine ve verilecek hizmetin türüne göre ilgili Yönetmelikte belirtilen kriterleri de dikkate alarak inceler veya incelettirebilir. Bakanlık gerekli görmesi durumunda söz konusu raporu uzman kurum/kuruluşlardan bir komisyon kurarak inceleyebilir. Bakanlıkça uygun bulunan rapora göre atık kabul tesisinin yapılması için izin verilir. Atık yönetim planı hazırlanır ve lisans almak üzere bakanlığa sunulur. 

Atık Alma Gemisi Lisansı 

Denize elverişlilik belgesinde atık alma faaliyeti için tescili yapılan ve ilgili Yönetmelikte tanımlanan atıkları almak, taşımak ve atık kabul tesislerine vermek amacıyla faaliyet gösteren gemilere atık alma gemisi denir. Atık alma gemisi işleterek gemilerden atık alma hizmeti yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler ilgili valilikten lisans belgesi almak zorundadırlar. Lisans kapsamında izin verilen atıklar dışındaki herhangi bir atığın Bakanlığın izni dışında atık alma gemilerine alınması yasaktır.