Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi Başvurularında İstenecek Belgeler:

 

1. Başvuru dilekçesi

2. İthalatçı veya temsilcisi tarafından Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi (oda kaydı) (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

3. Vergi levhası,

4. Noter onaylı imza sirküleri,

5. Tebliğ Ek-2’de yer alan taahhütname

6. Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi Bedeli Dekontu ve Fatura Bilgi Formu

 

a) Ödeme yapacak firmaların, herhangi bir Halk Bankası şubesine giderek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Kurumsal Hesabı adına ödeme yapacağını bildirmesi yeterli olacaktır. (Hesap Kodu:106) 

b) Ücret yatırılırken işletmenin adı ve “Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi Bedeli” olduğu tam olarak belirtilecek ve dekontun açıklama kısmına yazılacaktır.

c) Kurumsal tahsilat hesabı, EFT ve havalelere kapalı olduğundan ödemeler sadece banka şubesine gidilerek yapılabilecektir. EFT ve havale ile tahsilat yapılmayacaktır.

d) “Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi” bedeli olarak 19.000,00 TL (Ondokuzbin Türk Lirası) yatırıldığını gösterir 2 adet makbuz ya da banka dekontu başvuru sırasında fatura bilgi formu ile birlikte dosyaya eklenecektir.

Yapılacak başvurularda yukarıda yer alan belgelerin tamamının sunulması gerekmektedir. Eksik belgeyle yapılan başvurularda işleme başlanılmayacaktır.

 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2015/7)