TEHLİKELİ ATIK İHRACI BAŞVURULARINDA

TALEP EDİLEN EVRAKLAR

Başvuru dosya içeriği:

·         Bildirim formu : Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY) Ek-10

o    Firma tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir.

o    Formun doldurulmasında Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımı Rehber Dokümanından  yararlanılabilir.

o    Bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler (Almanya gibi) kendi Notifikasyon Formlarının kullanılmasını talep edebilirler. Bu durumda TAKY Ek-10 ve ithalatçı ülke formları ayrı ayrı doldurularak dosyaya eklenmesi gerekmektedir. 

·         İthalatçı firma ile yapılan sözleşmenin örneği (İngilizce veya aslı İngilizce olmayanlar için onaylı Türkçe tercüme

·         Geri kazanım/bertaraf tesisinin lisans belgesi örneği (İngilizce veya aslı İngilizce olmayanlar için onaylı Türkçe tercüme

·         Taşıma Firmalarının listesi

o    Ad, adres, sigorta ve taşıma lisansı bilgilerini içermelidir.

·         Güzergah

o    Çıkış noktasından itibaren geçilecek güzergah listelenmelidir.

o    Güzergah;

§  Türkiye sınırları içinde olan illeri

§  Geçilecek olan transit ülkeleri kapsayacaktır.

 ·         Gümrük kapıları

Ülkemizden çıkış yapılması planlanan gümrük kapılarının isimleri yer alacaktır. Gümrük değişikliği olması durumunda Bakanlığa yazılı bildirimde bulunulması zorunludur.

·         Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 13 üncü maddesi gereği tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar, bu Kanun ile getirilen yükümlülükler açısından müteselsilen sorumludurlar. Sorumlular bu Kanunda belirtilen meslekî faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli kimyasal ve tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

Kanunda yer alan faaliyetlere ilişkin sigorta asgari teminatlar uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca tamamlanarak Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat 09.05.2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 11 Mayıs 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

·         Taahhütname:

İhracatçı tarafından hazırlanan ve imzalanan ihracat işlemi bittikten sonra gerekli kapatma işinin yapılacağına dair taahhütname (1 sayfa)

·         İthalatçı ve Transit ülke yetkili otoritelerinin onay yazılarının alınmasını takiben

Halk Bankası -  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Kurumsal hesabı adına ihracat bedelinin yatırıldığına dair 2 adet makbuz ya da banka dekontu ve  fatura bilgi formu  (2015 Yılı Atık İhracat Bedeli: 850,00 TL.   Gelir Kod No:106 )

Başvuru dosyası kopya sayısı;  transit ülkeler, ithalatçı ülke ve Bakanlık kopyasını içerecek sayıda olması gerekmektedir.