Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin Altıncı Bölümü uyarınca Tablo 22’de öngörülen derin denize deşarj edilebilecek maksimum atıksu kalite standartlarına, aynı Yönetmeliğin Tablo 23’ünde yer alan derin deniz deşarjında uygulanacak kriterlere ve yine aynı Yönetmeliğin Tablo 4’te verilen parametrelerden atık su karakterizasyonuna uygun olanlarına uyulması suretiyle derin deniz deşarjı yapacak işletmeler Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Çevre İzni alırlar.

Derin Deniz Deşarjı konulu Çevre İzni alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-3A ve Ek-3B’sinde yer alan bilgi ve belgeler ile Ek3C’sinde geçen ve içeriği bu Tebliğin Ek-2’sinde verilen “Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi” nin sunulması zorunludur.”

 

DERİN DENİZ DEŞARJI TEKNİK BİLGİLER LİSTESİ

1.        Derin deniz deşarjının yapılacağı yer ve coğrafi koordinatları (GPS Koordinatları)

2.         Derin deniz deşarjının yapılacağı alıcı ortamda amaçlanan ve gözetilen kalite özellikleri

3.        Atıksu türü ve miktarları (m³/gün)

 

4.        Proje ve atıksu özellikleri

 

4.1. Proje özellikleri

 

·         Projeye esas alınan debi (Ortalama minimum ve maksimum debiler de verilecektir.)   

·         Projede kullanılan T90 değeri

·         Proje eşdeğer nüfusu

·         Hesaplanan deşarj boru boyu

·         Difüzör kullanılıp kullanılmadığı

·         Difüzör varsa genel yerleşimdeki yeri ve sayısı

·         Deşarj ağzı (veya deliklerinin) büyüklüğü, şekli

·         Seyrelme miktarları

4.2.   Deşarj edilecek atıksu özellikleri

·         Fekal ve Toplam   Koliform değerleri (adet/100 mL)

·         pH

·         Sıcaklık  (°C)

·         Askıda katı madde (mg/L)

·         Yağ ve gres (mg/L)

·         Yüzer maddeler

·         Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOI5) (mg/L)

·         Kimyasal oksijen ihtiyacı (mg/L)

·         Toplam azot, (mg/L)

·         Toplam fosfor (mg/L)

·         Anyonik yüzey aktif maddeler (deterjanlar) (mg/L)

·         Diğer parametreler (Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre)

 

 5.           Derin deniz deşarj projesinin onaylı bir sureti

 6.           Derin deniz deşarj noktasını gösterir harita (en az 1/100.000 ölçekli)

 7.           Deniz dibi profili ve haritası

 8.           Deşarj boru hattı profili

  9.           Difüzörün genel yerleşimdeki yerini gösteren harita 

10.          Tesislerin kurulacağı bölgenin ekonomik, topoğrafik, hidrografik,  oşinografik, batimetrik, su ürünleri ve benzeri kullanımla ilgili çeşitli özellikleri

11.          Deşarj noktasında zemin emniyeti, kayma mukavemeti gibi zemin parametreleri